Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht. Hierin staat onder meer dat iedere organisatie die persoonsgegevens bewaart een Privacyverklaring moet hebben.

We werkten altijd al volgens de regels van die verordening, maar nu moet het ook worden vastgelegd. Vandaar deze Privacyverklaring.

Als therapeut verwerk ik persoonsgegevens. Ik heb contactgegevens nodig om contact te kunnen opnemen met mijn cliënten.  Ik heb voorts een aantal gegevens nodig, waarvan de zorgverzekeraar wil dat die op de rekening vermeld worden. Daarnaast bewaar ik een aantal medische en persoonlijke gegevens waarvan ik denk dat het van belang is voor een optimale behandeling van de klachten.

Concreet zijn de persoonsgegevens die  ik vastleg in het cliëntendossier de volgende: Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail, zorgverzekeraar en verzekerdennummer van de cliënt. Bij minderjarige cliënten ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van een of beide ouders.

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

Naam van de huisarts . Natuurlijk alleen indien u dat goed vindt en dan nog wordt er nooit zonder uw toestemming contact opgenomen door mij met uw huisarts.

Gezondheid: ik bewaar een aantal medische en persoonlijke gegevens waarvan ik denk dat het van belang is voor een optimale behandeling.

 

Het Burger Service Nummer (BSN)

Ik leg het Burgerservicenummer niet vast

Het laatste wat ik wil is dat de gegevens die ik van u bewaar op straat komen te liggen. Ik  heb daarom passende technische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.

Als cliënt hebt u vanzelfsprekend te allen tijde recht op inzage, rectificatie  en aanvulling van uw gegevens.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik naar de website van de autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.